ความสำคัญในการวางแผนทางการเงินในการทำธุรกิจ

Aug 15th, 2014
Comments Off

การวางแผนการเงินว่ามีความสำคัญอย่างไร ใครบ้างจำเป็นต้องวางแผนการเงิน การวางแผนการเงินเป็นเรื่องของคนที่มีเงินเหลือเท่านั้นหรือ คนที่รายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้องวางแผนการเงินหรือไม่ และหากต้องการวางแผนการเงินด้วยตนเอง สามารถทำได้ไหม ทำอย่างไร เพราะว่าชีวิตของเรามีความไม่แน่นอน ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง มีความท้าทายอยู่ตลอดเวลา เราจึงต้องวางแผนชีวิตและปรับเปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลา การวางแผนการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนชีวิต และอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากที่สุด ในสังคมที่ใช้เงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ การวางแผนการเงิน ช่วยให้เราสามารถวางแผนชีวิตในปัจจุบันและอนาคตได้ดีขึ้น มีทางเลือก และวิเคราะห์ทางเลือกได้

การวางแผนการเงิน จำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการวางแผนชีวิตให้ดี ไม่ขลุกขลัก ทำให้เกิดความมั่นคง แผนชีวิตรวมถึงการซื้อบ้าน แต่งงาน เลี้ยงดูลูก วางแผนการศึกษาให้ลูก ทำประกันชีวิตและทรัพย์สิน เก็บเงินเพื่อการเกษียณ การลงทุน และการวางแผนมรดกและภาษี ในสมัยก่อน ผู้ที่สนใจวางแผนการเงินมักเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งสูง และส่วนใหญ่จะวางแผนเพื่อจัดการมรดกและภาษี ส่วนคนทั่วไปก็เป็นสังคมเกษตรกรรม คือไม่ว่าอย่างไรก็มีกิน เรื่องมีใช้นั้นอาจจะติดขัดบ้าง สบายบ้าง ก็แล้วแต่สภาพ หรือหากทำงานเป็นข้าราชการ ซึ่งมีรัฐคอยดูแลสวัสดิการให้ตลอดชีวิต แต่ในปัจจุบัน คนทำงานเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนกันมากขึ้น แม้จะมีสวัสดิการ แต่ก็ไม่ได้รับไปตลอดชีวิต ซึ่งแม้จะทำงานในภาครัฐในปัจจุบัน ก็ไม่ได้รับสวัสดิการตลอดชีวิตแล้วเช่นกัน นอกจากนี้ คนเรายังอายุยืนมากขึ้น หากวางแผนชีวิตและแผนการเงินไม่ดี นอกจากตัวเองจะลำบากแล้ว ลูกก็จะลำบากด้วย

การวางแผนการเงินไม่ว่าจะเป็นเงินมากเงินน้อย ก็มีหลักการคล้ายๆ กัน คือ มีการตั้งเป้าหมายการเงินที่วัดได้ และมีความเป็นไปได้ เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วก็ต้องทบทวนแผนและสถานะเป็นระยะๆด้วย แผนการเงินนั้นสามารถวางได้เอง หากมีความรู้ความชำนาญเพียงพอ หรือสามารถให้ผู้วางแผนวางให้ได้ค่ะ ในสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันว่าหากจะวางแผนการเงินเองจะต้องทำอย่างไร และผู้วางแผนมืออาชีพมีไหม จะใช้บริการได้อย่างไร มีประโยชน์อย่างไรที่จะใช้บริการ

การจัดการและลดภาระหนี้สินเกี่ยวกับธุรกิจทางการเงิน

Jul 28th, 2014
Comments Off

การทำธุรกิจควรบันทึกรายจ่ายทุกอย่างอย่างเป็นระบบ

รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ รายละเอียดเหล่านี้ควรมีไว้ให้ครบถ้วน เพราะเมื่อเกิดกรณีที่เราต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้จะได้ไม่เสียเวลาไปกับการค้นหามากนัก ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดได้ตลอดอยู่แล้ว โดยเฉพาะจากการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง ถ้าเราไม่มีข้อมูลมารองรับการตรวจสอบต่างๆก็จะทำให้เสียเวลาและเสียเงินบางส่วนไปโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งทางแก้ที่ดีคือเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยโปรแกรมหรือเครื่องมือต่างๆ ซึ่งหลายๆ อุปกรณ์สามารถช่วยเราจัดเรียงเอกสารเหล่านี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการค้นหา โดยข้อมูลเหล่านี้ควรเริ่มเก็บตั้งแต่เดือนแรกที่เริ่มต้นธุรกิจ

การควบคุม ตรวจสอบ ฐานะปริมาณ ของทรัพย์สิน หมุนเร็ว และหนี้สินหมุนเร็วว่ามีการหมุนเวียนสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้ากระแสสินทรัพย์หมุนเร็วมากกว่าหนี้สินหมุนเร็ว แสดงว่าสถานะการการเงินดี แต่ถ้ากระแสสินทรัพย์หมุนเร็วน้อยกว่า หนี้สินหมุนเร็ว แสดงว่าสถานะการการเงินต้องรีบแก้ไข อาจจำเป็นต้องหาเงินกู้ยืมมาช่วยชั่วคราว แต่อย่าลืมว่าต้องระยะสั้นเท่านั้น การแก้ปัญหากระแสการเงินต้องมาจากนโยบายที่ชัดเจนและเข้มงวด และควรไปแก้ที่การบริหารต้นทุน บริหารค่าใช้จ่าย บริหารคลังสินค้า และบริหารมวลรวมยอดซื้อยอดขาย ซี่งต้องจัดทำแผนบริหารงาน และต้องดำเนินการควบคุมอย่างเคร่งคัด กล่าวคือ ถ้าเงินหมุนเข้ามากกว่าเงินหมุนออก ปัญหาสภาพคล่องจะไม่เกิดขึ้น ซึ่งมักเกิดจากรอบของสินค้าเข้าช้ากว่ารอบสินค้าออก

การตั้งความหวังถือเป็นการให้กำลังใจตัวเองอย่างหนึ่งที่เราควรมีไว้บ้าง

เมื่อคาดหวังถึงเป้าหมายแล้วก็ควรหาทางที่จะไปถึงจุดนั้นด้วย แต่ในทางกลับกันการเผื่อใจเอาไว้ในกรณีล้มเหลวก็เป็นสิ่งที่ควรทำเช่นกัน การสำรองเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ เพราะเราไม่มีทางคาดเดาได้ทุกอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบ้าง เช่น ในบางครั้งลูกค้าอาจจะจ่ายชำระสินค้าเราช้า และเราอาจจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายรายเดือน ไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบ ค่าแรง เงินเดือนพนักงาน จนอาจเกิดภาวะขาดเงินสดหมุนเวียนในระบบก็มีสิทธิทำให้ธุรกิจของเราล้มลงได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวได้เช่นกัน

คำแนะนำที่จะช่วยในการจัดการและลดภาระหนี้สินทางการเงิน

- จัดทำบัญชีรายจ่ายและใช้จ่ายภายในงบบัญชีรายจ่ายจะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมหนี้สินรวมทั้งจัดการรายจ่ายในอนาคตของท่าน
- จัดลำดับรายการยอดใช้จ่ายคงค้างของท่านโดยใช้ดอกเบี้ยเป็นเกณฑ์
- เลือกการรวมยอดใช้จ่ายเข้าไว้ด้วยกัน โดยเลือกวิธีที่ท่านสามารถชำระยอดใช้จ่ายได้สะดวก
- พิจารณาหนทางอื่นๆที่ช่วยลดภาระหนี้สินของท่าน ท่านอาจลองพิจารณาการลดหนี้สินโดยใช้เงินฝากจากบัญชีสะสมทรัพย์ของท่าน
- ค้นหาทางเลือกอื่นในการชำระหนี้สิน ผู้ให้กู้บางรายอาจให้ทางเลือกหลากหลายวิธีในการชำระหนี้
- เลือกใช้บริการเสริม อาทิ การแจ้งเตือนสถานะทางบัญชี เพื่อช่วยให้ท่านไม่ลืมวันครบกำหนดชำระและทราบปริมาณการใช้จ่าย
- พูดคุยกับผู้ให้กู้ หากท่านมีปัญหาในการชำระเงิน ท่านไม่ควรเลี่ยงการชำระ
- มองหาคำแนะนำ จากผู้ให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน

เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้บริหารคือ งบประมาณด้านการลงทุน

Jun 25th, 2014
Comments Off

ปัจจุบันผู้บริหารและผู้ลงทุนตลอดจนผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนของธุรกิจให้มีระบบมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือในการวางแผนนี้ก็คือการจัดทำงบประมาณ การจัดทำงบประมาณที่ดีนั้นเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานควรมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดทำงบประมาณ โดยให้แต่ละหน่วยงานย่อยวางแผน และจัดทำงบประมาณในส่วนความรับผิดชอบของตัวเอง งบประมาณของหน่วยงานย่อย เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกันจะกลายเป็นงบประมาณของทั้งกิจการ โดยการดำเนินธุรกิจจะก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายจำเป็นต้องอาศัยการวางแผนที่ดีนอกเหนือไปจากการปฏิบัติงานที่ดี การวางแผนจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

ในการดำเนินงานของกิจการจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในด้านต่างๆ เช่นการซื้อเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยขึ้น การสร้างโรงงานใหม่ การส่งเสริมการตลาด การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดวางระบบน้ำเสียของโรงงาน การวางระบบเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโครงการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากซึ่งกิจการมีเงินลงทุนที่จำกัดและผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคตนั้นไม่แน่นอน ดังนั้นผู้บริหารจะต้องทำการตัดสินใจการลงทุนเพื่อให้กิจการได้ทราบถึงผลประโยชน์จากการลงทุน ระยะเวลาที่ได้รับผลตอบแทนและแผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานในอนาคต การวิเคราะห์การลงทุนมีความสำคัญต่อกิจการเป็นอย่างมากเพราะมีผลกระทบต่อการเจริญก้าวหน้าในอนาคต

ในการควบคุมเกี่ยวกับงบประมาณหรือการเงินขององค์การ

ต้องมีการจัดการโครงสร้างทางการเงินขององค์การหรือของธุรกิจ ซึ่งเป้าหมายหลักส่วนหนึ่งขององค์การคือการให้เกิดกำไรสูงสุด และการลดความเสี่ยงภัยของธุรกิจโดยกำหนดสัดส่วนของการถือสินทรัพย์ว่าควรอยู่ในรูปใด เช่น รูปของเงินสด การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการถือในรูปของหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงในรูปพันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ นอกจากนั้นควรมีการจัดโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนที่ธุรกิจต้องการใช้ การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน การลดหนี้ผูกพัน การยืดเวลาชำระหนี้ การจัดสรรลงทุนสินทรัพย์ที่มีให้เหมาะสมกับทุนขององค์การและเงื่อนเวลาที่จำกัด การกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลให้สัมพันธ์กับสินทรัพย์และโครงสร้างทางการเงิน

เพราะงบประมาณเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้บริหาร

เมื่อพูดถึงงบประมาณแล้วควรทราบว่างบประมาณคืออะไร งบประมาณเป็นแผนงานที่แสดงออกมาในรูปของตัวเงิน ซึ่งได้ผ่านการคิดพิจารณาและตัดสินใจอย่างรอบคอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต เช่น งบประมาณเกี่ยวกับการลงทุนแสดงรายจ่ายเกี่ยวกับการจ่ายลงทุนตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้สำหรับช่วงเวลาของงบประมาณนั้น และแสดงออกมาในรูปของการเคลื่อนไหวของเงินสดต่างๆของธุรกิจ และควรรวมถึงแหล่งเงินทุนที่วางแผนว่าจะได้รับในอนาคต และการใช้เงินทุนด้วย

การลงทุนทำธุรกิจกับการลงทุนในตลาดหุ้นแตกต่างกันอย่างไร

May 29th, 2014
Comments Off

ความแตกต่างระหว่างการลงทุนทำธุรกิจกับการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นมีความแตกต่างดังนี้

1.เงินลงทุนการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ จำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนตั้งแต่หลักแสน หลายแสน จนถึงหลักล้านและที่สำคัญต้องมีสายพานที่ยาว เพื่อมาหล่อเลี้ยงธุรกิจให้เจริญเติบโตต่อไปได้ แต่ตลาดหุ้นจะมีเงินเริ่มต้นเพียงแค่หลักพัน หลักหมื่นก็สามารถเริ่มต้นลงทุนได้แล้ว

2.การทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ จะต้องมีเวลาดูแลกิจการโดยวันละ 8 – 10 ชั่วโมง จะปิดกิจการไปเที่ยวนานๆ ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะธุรกิจที่เปิดขาดรายได้แต่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าหนีหายและคู่แข่งแซงหน้าไปได้ ดังนั้นจึงต้องทำงานทุกวัน แทบจะไม่มีวันหยุด แต่การทำตลาดหุ้นจะใช้เวลาเพียง 30 – 60 นาทีต่อวันเท่านั้น

3.ผลตอบแทนการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ผลตอบแทนจะขึ้นกับจำนวนลูกค้าที่เข้ามาซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยในเรื่องการบริการ ราคา ทำเลที่ตั้ง และอื่นๆ จึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น ในส่วนของตลาดหุ้นผลตอบแทน สามารถสร้างได้แบบไม่จำกัดเพราะจะขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และกลยุทธ์ในการทำกำไร

4.ความเสี่ยงการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ความเสี่ยงของการทำธุรกิจ คือ ถ้าไม่มีความรู้และประสบการณ์มาก่อน ในธุรกิจนี้ก็อาจจะเจ๊งจริง แต่ตลาดหุ้น ถ้ายังไม่มีความรู้และประสบการณ์ที่มากพอก็สามารถทดลองลงทุนได้ก่อน เพราะในตลาดหุ้นมีความเสี่ยงต่ำ

5.เป้าหมายการทำธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ถ้าทำแล้วก็ต้องทำต่อเนื่องๆไปเรื่อยๆ ต้องทำตลอด แต่ตลาดหุ้นถ้าตั้งใจศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การเป็นมืออาชีพก็จะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นมากและก็สามารถหาเงินให้ได้อย่างมากมายมหาศาล

ดังนั้นการลงทุนทำธุรกิจกับการลงทุนในตลาดหุ้นจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างมากทั้งนี้ควรจะศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนก่อนทั้งในส่วนของธุรกิจและการลงทุนในตลาดหุ้นให้ดีก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับสิ่งเหล่านี้ เพราะถ้าหากเลือกผิดพลาดไปก็จะทำให้สิ่งที่ลงทุนไปนั้นสูนเปล่าแล้วอาจจะมีหนี้สิ้นเพิ่มขึ้น

การจัดสรรงบประมาณการลงทุน

Apr 30th, 2014
Comments Off


ในปัจจุบันนี้ยุคนี้คงไม่มีใครคนไหนปฏิเสธได้ว่าโทรศัพท์มือถือคืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญชิ้นหนึ่งที่จะอยู่ติดตัวเราไปเสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการติดต่อสื่อสาร ใช้ในการทำงาน รับส่งข้อความ อีเมล พักผ่อนสมอง หรือกระทั่งใช้สำหรับหาคู่รัก และในยุคปัจจุบันนี้เองจัดได้ว่าเป็นยุคของผู้ที่ชื่นชอบการใช้มือถืออย่างแท้จริง เพราะแต่ละค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือต่างพากันสร้างจุดเด่นของโทรศัพท์มือถือของตัวเองให้แตกต่างจากค่ายอื่นๆ เพื่อการแข่งขันในตลาดธุรกิจมือถือซึ่งมีการแข่งขันที่สูงมาก

ซึ่งการสร้างจุดเด่นนั้นๆล้วนแล้วแต่ถูกส้รางขึ้นเพื่อสนองต่อความต้องการเทคโนโลยีด้านต่างๆของผู้ซื้อผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจอย่างถึงที่สุด แต่นั่นก็หมายถึงผู้ซื้อเองก็ต้องยอมรับในเรื่องของราคาด้วยแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อด้วยปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันซึ่งราคาก็เป็นปัจจัยสำคัญใหญ่ๆเหมือนกันเพราะลูกค้าแต่ละระดับมีการเงินและงบประมาณที่แตกต่างกันไป จึงทำให้ค่ายโทรศัพท์มือถือเองก็ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะกลายมาเป็นลูกค้าของค่ายเองด้วยว่าโทรศัพท์มือถือที่ผลิตออกมานั้นเจาะกลุ่มคนระดับฐานะใด

เมื่อกล่าวถึงธุรกิจใดก็ตาม ธุรกิจนั้นๆจะดำเนินอยู่ได้ก็ด้วยผลกำไรของบริษัทเอง และในยุคที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูงมากๆอย่างเช่นในธุรกิจมือถือนี้สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้ก็คือ การลดค่าใช้จ่ายจากที่เป็นอยู่ พวกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจำเป็น ซึ่งนั้นจะทำให้ผลกำไรของธุรกิจเองมีมากขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เราสามารถประหยัดได้ก็มีดังต่อไปนี้

  1. สินค้าใดๆที่เรารู้สึกว่าสินค้าชิ้นนั้นๆขายไม่ดีก็ควรเลิกจำหน่ายและหาสินค้าตัวใหม่ที่ใกล้เคียงกันมาจำหน่ายแทน
  2. ลองเจรจาหรือหาพันธมิตรในการค้า คือ หาเรารับสินค้ามาจำหน่ายเราอาจจะเจรจาขอส่วนลดหรือข้อเสนอพิเศษใดๆที่ดียิ่งขึ้น หรืออาจจะเจรจาถึงการยืดหยุ่นการชำระเงินเพื่อนำเงินนั้นไปทำอย่างอื่นก่อน
  3. ค่าน้ำค่าไฟ หากประหยัดได้ควรจะประหยัด
  4. พนักงาน หากใครพนักงานลาออกอย่าพึ่งรีบจ้างคนใหม่มาแทน แต่ให้ลองจัดสรรงานให้พนักงานที่เหลือดูก่อนว่าพนักงานสามารถทำได้ไหม
  5. ตัดงบอุปกรณ์สำนักงานหรือการบริการสำหรับสำนักงานที่ไม่จำเป็น
  6. ค่าเช่าสำนักงาน หากพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีค่าเช่าที่สูงเกินไป และไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่เกินไปก็ควรจะมองหาที่ใหม่ที่ถูกกว่า
  7. ค่าเดินทางภายในสำนักงานต่างๆ อาทิค่าน้ำมันรถของบริษัทเป็นไปได้ก็ควรปรับลดให้เหมาะสม

ทั้งหมดที่กล่าวมาอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจส่วนตัวหลายๆคนที่มองหาวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของตัวเองมีกำไรที่มากขึ้นในยุคที่มีการแข่งขันทางการตลาดสูงเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด เละเพื่อให้การเงินและงบประมาณเจากตัวแดงเป็นตัวเขียวก็เป็นได้